Podmínky pronájmu


 1. Vyzvednutí kola je možné den před započetím pronájmu v čase od 16:30 do 17:00 hod. nebo v průběhu pracovní doby prvního výpůjčního dne. Vracení elektrokola je nutné uskutečnit nejpozději 1 hodinu před koncem pracovní doby posledního výpůjčního dne. Vracení po víkendu probíhá v pondělí od 7:00 do 8:00 hod. pokud nebylo dohodnuto jinak.
 2. Nájemce elektrokola se před převzetím seznání s jeho bezpečným používáním, nabíjením, základní údržbou, parkováním a přepravou.
 3. Nájemce se zavazuje užívat elektrokolo v souladu s platnou legislativou.
 4. K uzavření nájemní smlouvy je oprávněná pouze osoba starší 18 let způsobilá k právním úkonům.
 5. Nájemce elektrokola je akceptován pouze po předložení alespoň dvou osobních dokladů s fotografií nájemce a to platným občanským průkazem a druhým platným osobním dokladem v podobě cestovního pasu resp. řidičského průkazu.
 6. Po podpisu smlouvy a převzetí předmětu nájmu přebírá nájemce veškerou zodpovědnost za předmět nájmu, jakož i škod na vlastním i cizím majetku a zdraví z důvodu používání předmětu nájmu a to až do okamžiku vrácení předmětu pronajímateli.
 7. K pronájmu elektrokola je nutné podepsat tuto smlouvu o pronájmu, předávací protokol ke každému elektrokolu, akceptovat podmínky pronájmu na kterém je nutný podpis nájemce a složit vratnou zálohu ve výši 8 000,- Kč za každé vypůjčené elektrokolo.
 8. Nájemce je povinen si elektrokolo převzít s tím, že se seznámí s jeho ovládáním a ověří si technický stav pronajímaného předmětu před podpisem předávacího protokolu, kde podepíše text „ bez závad „ Nájemce není oprávněn převzít kolo s technickou závadou, pokud zjistí drobné poškození, která nebrání užívání předmětu nájmu (jako např. drobné kosmetické vady), uvede se tato skutečnost do předávacího protokolu.
 9. Nájemce si je vědom, že jízda na pronajatém elektrokole je na vlastní nebezpečí. Pronajímatel nenese žádnou zodpovědnost za škody způsobené nájemcem jím pronajatým předmětem na jeho vlastním majetku ani na jiných předmětech movitých či nemovitých, či jiných osobách, ani za zdraví nájemce po celou dobu nájmu.
 10. Nájemce podpisem předávacího protokolu přebírá veškerou výše uvedenou odpovědnost za všechny předměty nájmu včetně příslušenství.
 11. Dle smlouvy o nájmu se nájemce zavazuje vrátit předmět nájmu čistý, zbavený prachu a špíny. Pokud tak neučiní, bude mu účtován poplatek nad rámec stanoveného nájmu ve výši 350,- Kč včetně DPH za každé znečištěné elektrokolo a tato částka se odečte z vratné zálohy.
 12. Předmět nájmu není určen k tažení přídavných vozíků a není konstruován pro jízdu osob mladších 15ti let.
 13. Při nedodržení předem stanoveného termínu vrácení elektrokola včetně příslušenství je nájemce povinen zaplatit nájemné za dobu prodlouženého držení předmětu nájmu včetně penále, které je specifikované v nájemní smlouvě. Dlužné nájemné bude odečteno ze zaplacené vratné zálohy.
 14. Při ztrátě či odcizení pronajatých předmětů hradí nájemce aktuální cenu předmětu uvedenou v předávacím protokolu. Nájemce si je vědom, že předmět nájmu není pronajímatelem pojištěn.
 15. V případě ztráty či odcizení je nájemce povinen oznámit tuto skutečnost neprodleně na nejbližší policii ČR a rovněž pronajímateli telefonicky a emailem.
 16. Nájemce v případě pádu či havárie je povinen prohlídnout stav elektrokola a při jakýmkoli zjištění poškození, které by mělo vliv na bezpečnost, již dále nepoužít elektrokolo k další jízdě. Toto neprodleně ohlásit Pronajímateli.
 17. Nájemce je oprávněn v případě píchnutí provést opravu duše. Toto provede na svůj náklad.
 18. Nájemce si může uzpůsobit výšku sedla dle potřeby, nicméně sedlovka musí být zasunuta do rámu nejméně 5 cm resp. dle vyznačeného ukazatele.
 19. V případě poškození předmětu nájmu nájemce souhlasí s tím, že veškeré náklady spojené s opravou poškozeného předmětu bude použita vratná záloha. Pokud částka opravy přesáhne hodnotu zálohy, nájemce je povinen uhradit vícenáklady ve lhůtě deseti pracovních dnů od obdržení faktury a výzvy k uhrazení.
 20. Nárok na vrácení uhrazené rezervace v plném rozsahu je možný při zrušení alespoň 5 pracovních dnů před termínem prvního dne pronájmu. V případě pozdějšího zrušení objednávky je možné vyčerpat uhrazenou rezervaci v jiném volném termínu za předpokladu, že nájemce uhradí manipulační poplatek 600Kč.
 21. Podmínky pronájmu jsou nedílnou součástí písemné „Smlouvy o pronájmu elektrokola„ svým podpisem se Nájemce zavazuje dodržovat PODMÍNKY PRONÁJMU v plném rozsahu.

Nájemní smlouva ke stažení

Půjčovna elektrokol německé cyklo značky Ghost!